top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Bestanden

Algemene Voorwaarden Snowville/Dogcenter4u

Versie 1 - 1 juni 2022

INSCHRIJVING
Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijvingsformulier, welke te vinden is op de website www.snowville.eu.
Door in te schrijven verklaar je je akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen. Een ingezonden inschrijfformulier verplicht tot tijdige betaling per factuur of contant vóór aanvang van de eerste les.
Wanneer wij je inschrijfformulier hebben ontvangen krijg je van ons een persoonlijke bevestiging per email.

BETALING
Na verzending van je inschrijfformulier dient het volledige lesgeld te worden voldaan. Snowville/Dogcenter4u is gerechtigd cursisten die het lesgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist.

ANNULERING en VOORTIJDIGE BEËINDIGING
Annulering van alle lessen dienen voor aanvang via mail te gebeuren met opgaaf van reden. Alleen in geval van ernstige ziekte of ongeval van eigenaar of dier kan restitutie van lesgelden worden verkregen bij annulering of voortijdige beëindiging van de overeenkomst. In dit geval dient binnen 20 dagen na annulering een dokter/dierenarts verklaring te worden overgelegd. Na ontvangst van deze dokter/dierenartsverklaring wordt 2/3 van het lesgeld min €15,00 administratiekosten geretourneerd, eventueel verminderd met een evenredig deel van het lesgeld voor reeds gevolgde lessen. In alle andere gevallen is géén restitutie van het lesgeld mogelijk. Door het overlijden van een cursist/dier wordt de overeenkomst ontbonden. De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald lesgeld is hierbij van toepassing
Bij annulering van de lessen wordt €15,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht.

ANNULERING LESSEN VANUIT SNOWVILLE/DOGCENTER4U
Snowville/Dogcenter4u behoudt zich het recht voor een les te annuleren. Wanneer een les geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Daarnaast zal volledige restitutie plaats vinden van lesgeld dat reeds is betaald voor de betreffende les. Wanneer Snowville/Dogcenter4U een les annuleert, is er gelegenheid de les op een ander tijdstip te volgen. (geldig voor de privélessen)

GEMISTE LESSEN
Je hebt 2 keer de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden absent te zijn. Deze 2 keer is voor ziekte en of andere belangrijke redenen. Op een deelnamekaart noteert Snowville/Dogcenter4u wanneer je de lessen volgt en hoeveel lessen je nog over hebt.

W.A.-VERZEKERING
Uw dier moet zonder nadrukkelijke toestemming van Snowville/Dogcenter4u in bijzijn van andere dieren altijd aangelijnd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoon, dier, goederen of zaak. Zorg ervoor dat je een W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) hebt waar je dier in meeverzekerd is.

ADVIEZEN OVER GEDRAG
De adviezen en aanwijzingen die je krijgt bij Snowville/Dogcenter4u zijn gebaseerd op deskundigheid en ervaringen van de instructeur. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch Snowville/Dogcenter4u. De bezitter/eigenaar van het dier blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar dier, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

VERVANGING
Bij de praktijklessen mag bij ziekte of andere dringende reden voor afwezigheid, 1 ander persoon boven de 12 jaar met het dier trainen, mits de oefeningen aan elkaar doorgegeven worden.

ONGELUKJES RONDOM DE LOCATIE
De uitwerpselen van je dier rond de locatie mag jezelf opruimen. Laat je hond voor de les uit op het groen buiten het terrein.

GEBRUIK VAN TOESTELLEN
Zonder toestemming en begeleiding van een instructeur mag er geen gebruik gemaakt worden van hindernissen en toestellen.

DIEREN DIE POTENTIEEL GEVAARLIJK ZIJN VOOR SOORTGENOTEN EN/OF MENSEN
Als een hond door Snowville/Dogcenter4u als potentieel gevaarlijk wordt gezien voor soortgenoten en/of mensen is het aanleren én dragen van een muilkorf verplicht. Het niet opvolgen van dit advies geeft Snowville/Dogcenter4u het recht eigenaar en hond te weigeren van het volgen van verdere lessen. Na overleg zal het nog openstaande lesgeld aan de cursist worden teruggegeven minus € 15,00 administratiekosten.

TRAINEN MET HULPMIDDELEN
Vraag altijd toestemming van de instructeur voor gebruik van hulpmiddelen bij de training van het dier. Het trainen met slipketting, prikketting en/of stroomband is op het terrein van Snowville/Dogcenter4u verboden.

ENTINGEN/ONTWORMING
Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient je dier naar dierenartsadvies te zijn gevaccineerd en ontwormd. Het dient aanbeveling de hond ook tegen kennelhoest te laten enten/sprayen.

LOOPSHEID / HENGSTIGHEID
Loopse teven en hengstige merries mogen in overleg gewoon deelnemen aan de lessen.

WANNEER MAG JE NIET DEELNEMEN AAN DE TRAINING MET JE HOND
Wanneer je hond aanhoudend hoest, diarree heeft of besmet is met Giardia kun je NIET aan de trainingen deelnemen. Laat het ons even weten via mail of WhatsApp. Wel kun je de lessen volgen zonder hond.

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het verkregen lesmateriaal berust bij Snowville/Dogcenter4u, tenzij anders vermeld. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowville/Dogcenter4u. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

VERTROUWELIJKHEID
Snowville/Dogcenter4u en/of daarvoor werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Snowville/Dogcenter4u conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving, zie ook onze AVG verklaring.

LESGELD
Snowville/Dogcenter4u behoudt zich het recht voor de prijs van haar lessen en workshops te wijzigen, welke wijziging niet geldt voor een reeds ingeschreven deelnemer. Bij inschrijving gelden de actuele prijzen.

LESDAGEN EN LESTIJDEN
Snowville/Dogcenter4u behoudt zich het recht voor de indeling voor wat betreft data en tijd te wijzigen. Bij verhindering van een deelnemer na een dergelijke wijziging, met een dringende reden zoals bijvoorbeeld werk, dient de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijke contact met Snowville/Dogcenter4u op te nemen, zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken. Een les duurt afhankelijk van de afspraak 30 of 45 minuten.

​KINDEREN
Kinderen zijn van harte welkom, ouders dienen erop toe te zien dat kinderen onder toezicht blijven en de lessen niet verstoren.
Kinderen t/m 12 jaar nemen alleen in overleg met de instructeur deel aan de training.

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN?
Na afloop van een les of workshop kan iedere cursist een digitaal evaluatieformulier invullen. Hiermee kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt over de les of workshop. Indien je ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

BEZOEKERS
Per mens-dier combinatie mag er zonder overleg één extra persoon op de locatie aanwezig zijn. Als hun aanwezigheid op de locatie de les en/of de prestaties van een individueel dier nadelig beïnvloeden dienen zij de instructies/adviezen van de instructeur op te volgen.

SCHADE
Eventuele schade aan terrein, inboedel etc. veroorzaakt door cursisten en/of hun honden dienen direct te worden gemeld bij de instructeur.

AGRESSIEF GEDRAG
Snowville/Dogcenter4u medewerkers en cursisten gaan op een respectvolle en correcte wijze met elkaar om. Wanneer cursisten tijdens de lessen onrust veroorzaken, kan de instructeur de betrokken cursist daarop wijzen en bij herhaling de toegang tot de les per direct ontzeggen. Ook door cursisten veroorzaakte onrust buiten de lessen om kan negatieve gevolgen hebben voor de sfeer bij Snowville/Dogcenter4u, daarnaast kan er sprake zijn van publieke verwarring en/of schade die direct gekoppeld wordt met de bedrijfsnaam Snowville/Dogcenter4u.
Ook wanneer cursisten Snowville/Dogcenter4u en/of één van haar medewerkers in diskrediet brengt, behoudt Snowville/Dogcenter4u zich het recht voor om de cursist per direct verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Gebruik van geweld of agressie tegen je dier, instructeur en/of medecursisten is niet toegestaan. Wanneer dat, ondanks onze begeleiding toch gebeurt, wordt je, zonder teruggave van het lesgeld, van de les verwijderd.

Algemene Voorwaarden: Tekst
bottom of page